PHÓ TỪ “1 KYUU”

Phó từ tiếng Nhật: Phó từ “1 kyuu”

 

 

Tin liên quan